ประชุมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน (กลุ่มผู้ใช้) รอบที่ 2

 

 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.30 น. นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้)  ในฐานะกรรมการฯ (เพิ่มเติม…)


ประชุมเรื่อง การจัดทำตารางข้อสงวนภายใต้ความตกลงการค้าบริการอาเซียน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 – 16.30 น. นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้) เข้าร่วมประชุมในหัวข้อการจัดทำตารางข้อสงวนภายใต้ความตกลงการค้าบริการอาเซียน  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (เพิ่มเติม…)


วิทยากรบรรยายกฎระเบียบและการขอใบอนุญาตป่าไม้ของธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลชุมชน จ.เชียงราย

นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้) ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายเกี่ยวกับกฎระเบียบและการขอใบอนุญาตป่าไม้ของธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลชุมชน ตามหนังสือเชิญของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมคง การ์เด้นวิว รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย (เพิ่มเติม…)


วิทยากรบรรยายกฎระเบียบและการขอใบอนุญาตป่าไม้ของธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลชุมชน

นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้) ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายเกี่ยวกับกฎระเบียบและการขอใบอนุญาตป่าไม้ของธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลชุมชน ตามหนังสือเชิญของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ผอ ส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ร่วมเป็นวิทยากร บรรยาย เกี่ยวกับกฎระเบียบและการขอใบอนุญาตป่าไม้ของธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลชุมชน

 

 

 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้) ร่วมเป็นวิทยากร บรรยาย เกี่ยวกับกฎระเบียบและการขอใบอนุญาตป่าไม้ของธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลชุมชน ตามหนังสือเชิญของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เพิ่มเติม…)


ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ผลิตและผู้ใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน

 

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. นายมนตรี นุชอนงค์ (ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ผลิตและผู้ใช้เชื้อพลิงพลังงานทดแทนเพื่อเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน ครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุมอาคาร 8 ชั้น 4 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน


วิทยากรบรรยายการประกอบธุรกิจไม้โตเร็วเพื่อผลิตพลังงาน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายมนตรี นุชอนงค์ ผู้อำนวยการส่วนอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ได้รับเชิญจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เพิ่มเติม…)