รัฐมีป่าประชาชนมีสุข

กองการอนุญาต กรมป่าไม้  ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าในเขตป่าสงวนแห่งช่ติ ครั้งที่ 1/2564