การปรับปรุงอาคารและสำนักงานกองการอนุญาต

กองการอนุญาต ได้มีการปรับปรุงอาคารและสำนักงาน พร้อมจัดทำห้องประชุมกองการอนุญาตขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และรองรับการประชุม ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีความสำคัญในอนาคต


รัฐมีป่าประชาชนมีสุข

กองการอนุญาต กรมป่าไม้  ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าในเขตป่าสงวนแห่งช่ติ ครั้งที่ 1/2564