ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐปี พ.ศ. 2566 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  โดยสามารถแสดงความเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2566 ได้ที่ลิงก์ https://opdc23.bitco.ltd/ หรือสแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง #ทุกความเห็นมีความหมาย #อำนวยความสะดวก #betterservice


ขอประชาสัมพันธ์การใช้งานโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์และ Open Source

ตามหนังสือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ทส 1612.1/443 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 แจ้งเวียนขอประชาสัมพันธ์การใช้งานโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์และ Open Source เพื่อดำเนินการเป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน โดยวิธีขายทอดตลาด