ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๒ ฉบับ

กองการอนุญาต…ขอเชิญชวนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ ร่างระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๒ ฉบับ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ โดยท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ใน link หรือสแกน qr – code ตามรูปภาพนี้ค่ะ ๑. ร่างระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้พื้นที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. … […]


ขอเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็น

กรมป่าไม้..ขอเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ ดังนี้ 1.ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. … 2.ร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และค่าบำรุงป่า พ.ศ. … โดยท่านสามารถทราบผลความคิดเห็นได้ผ่าน link หรือสแกน qr – code ตามรูปภาพนี้ค่ะ สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวง


ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. …

กรมป่าไม้…ขอเชิญชวนร่วมรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. … ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป โดยท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ใน link หรือสแกน qr – code ตามรูปภาพนี้ค่ะ ร่างระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. …


ขอประชาสัมพันธ์การใช้งานโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์และ Open Source

ตามหนังสือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ทส 1612.1/443 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 แจ้งเวียนขอประชาสัมพันธ์การใช้งานโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์และ Open Source เพื่อดำเนินการเป็นไปตามแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน โดยวิธีขายทอดตลาด


ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐปี พ.ศ. 2566 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  โดยสามารถแสดงความเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2566 ได้ที่ลิงก์ https://opdc23.bitco.ltd/ หรือสแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง #ทุกความเห็นมีความหมาย #อำนวยความสะดวก #betterservice