ศูนย์ป่าไม้มหาสารคามออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้โดยร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายป่าชุมชนบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลโนนแดง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

» Read more