นายสุมน นำพูลสุขสันติ์

ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม

กิจกรรมศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) โดยศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ร่วมกับอำเภอชื่นชม องค์การบริหารส่วนตำบลชื่นชมและองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าดอกไม้ สถานศึกษาและส่วนราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายป่าไม้กลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) และกลุ่มป่าชุมชนป่าโคกข่าว ได้ประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลชื่นชม เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดืเด่นในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากคณะกรรมการประเมินในวันที่ 10 กันยายน 2562 เพื่อเข้ารับพระราชทานธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” ชั้นที่ 2 จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ โดยร่วมกับอำเภอกุดรัง, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม, องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนพร้อมราษฎรเครือข่ายป่าชุมชนในพื้นที่ตำบลกุดรัง ได้ร่วมดำเนินการตามกิจกรรมโครงการพุทธอุทยาน ประจำปี 2562 ณ ที่พักสงฆ์โสกขุ่น หมู่ที่ 10 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ ที่จัดส่งกล้าไม้จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) เพื่อแจกจ่ายกล้าไม้ให้กับเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ในท้องที่ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย ตำบลนาโพธิ์ ตำบลเลิงแฝก อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ.2562 เนื่องในโอกาสมหามงคล 28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครบรอบ 67 พรรษา ณ บริเวณที่ป่าชุมชนที่สาธารณประโยชน์บ้านมะโบ่ ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้ออกส่งเสริมและประชาสัมพันธ์งานด้านป่าไม้ โดยได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม,อำเภอกุดรัง,องค์การบริหารส่วนตำบลกุดรัง,ผู้นำชุมชนและราษฎรในพื้นที่ประชุมประชาคมชื้แจงการเข้าร่วมโครงการพุทธอุทยานและตรวจสอบสภาพพื้นที่ในการจัดทำโครงการพุทธอุทยาน ประจำปี 2562 ณ ที่พักสงฆ์โสกขุ่น หมู่ที่ 10 ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประชาชนในพื้นที่ ด้านสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 ณ ศาลาบ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประชาชนในพื้นที่ ด้านสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1 ณ ศาลาบ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม

ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม,หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม, หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กุดรัง เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขตตรวจราชการที่ 12 ณ​ ห้องประชุม​สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม​ โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์) เป็นประธาน