หนังสือเวียน เดือน เมษายน พ.ศ. 2562


หนังสือเวียน วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562

สรุปผลการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs Survey) ของบุคลากรกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ไม้สักที่โค่นล้มจากวาตภัย พ.ศ. 2552
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ หน่วยงานสังกัด
สรุปผลการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม (Training Needs Survey) ของบุคลากรกรมป่าไม้
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
เลื่อนข้าราชการ
ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือเวียน วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับแนวทางในการขับเคลื่อนงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ ๖๓,๖๔
ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียโดยอาศัยทุนการศึกษาของรัฐบาล

หนังสือเวียน วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนและให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
รายงานการศึกษาดูงานด้านการจัดทำเกณฑ์และตัวชี้วัดการจัดการสวนป่าและป่าชุมชนอย่างยั่งยืนและห่วงโซ่การควบคุมไม้ ของป่าและผลิตภัณฑ์ ณ ประเทศญี่ปุ่น
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ 8/2561
สรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 47 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2561 – 31 ตุลาคม 2561) และสรุปรายงานการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบาย ครั้งที่ 48 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2561 – 30 พฤศจิกายน 2561)
การเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมและขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ เลยอง วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์รักษาทะเล (Rayong Run for Rangers and Marine Life 2019)
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม 6 หลักสูตร
ขอส่งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 2 2562
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
ทรงขอบใจ
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ Devawongse Varopakarn Institute of Foreign Affairs Test of English Skills (DIFA TES)
ขอเชิญข้าราชการสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ตรวจราชการ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 และเสวนาวิชาการ

หนังสือเวียน วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562

ขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร
แจ้งประชาสัมพันธ์ “แอฟใหม่ กบข” พร้อมสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ สมาชิก กบข
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ โดยวิธีสัมภาษณ์
การมอบอำนาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

หนังสือเวียน วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562

การขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การส่งชื่อบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ขอเชิญรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาข้าราชการ รุ่นที่ 15 ประจำปี 2561
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงาน THAILAND QUALITY CONFERENCE & THE 20
เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเพิ่มผลิตภาพภาครัฐ
สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน

หนังสือเวียน วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562

กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดศูนย์ป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ฯ
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ซื้อแผ่น DVD เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
เรียนเชิญร่วมบริจาคในโอกาสครบรอบ 80 ปี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระราชนูปถัมภ์
รางวัล UNESCO Sultan Qaboos Prize for Environmental Xonservation 2019
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.98 ภ.ง.ด.91 สำหรับปีภาษี 2561
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง วิจัย เปลี่ยนโลก

หนังสือเวียน วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
ให้ข้าราชการและลูกจ้าประจำไปปฏิบัติราชการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ. กรมป่าไม้
ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมป่าไม้
การจัดตั้งหน่วยงานภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้
รายชื่อผุ้ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ให้ข้าราชการและลูกจ้าประจำไปปฏิบัติราชการ
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562