หนังสือเวียนเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562


หนังสือเวียนวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562

การเปิดรับจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พ.ค.2562

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 4

ขอความร่วมมือเผยแพร่สือในหัวข้อ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2552

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตร super kids super camp

ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562

ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ 

ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 เรื่อง

หนังสือเวียนวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แจ้งย้ายที่ทำการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 9

รายงานผลมติสมัชชาเด็กและเยาวชนระดับภาค ประจำปี 2561

หนังสือเวียนวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562

งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

หนังสือเวียนวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี ๒๕๖๒

หนังสือเวียนวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562

แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนของกรมป่าไม้ให้เป็นตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2562

หนังสือเวียนวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562

เชิญชวนสั่งพระรูปหล่อ หลวงพ่อทันใจ รุ่นเบิกเนตร
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม
กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้
แนวทางการปฏิบัติของส่วนราชการตามบทบัญญัติมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

หนังสือเวียนวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562

ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณร
ขอเชิญเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะสุขเพื่อสุขภาพฯ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

หนังสือเวียนวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม
แจ้งย้ายที่ทำการของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี ๒๕๖๒
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลฯ
การปิดปรับปรุงซ่อมแซมตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

หนังสือเวียนวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หนังสือ “หลักราชการ”
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
ขอส่งสำเนาหนังสือ
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

หนังสือเวียนวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562

ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนมีนาคม 2562
ขอความอนุเคราะห์บริจาครถยนต์เก่าที่ปลดระวางการใช้งานหรือไม่มีความจำเป็นในการใช้งานแล้ว
อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง

หนังสือเวียนวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๑๐
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม

หนังสือเวียนวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศง ๒๕๖๒
แต่งตั้งคณะทำงานโฆษกกรมป่าไม้

หนังสือเวียนวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สรุปประชุมเพื่อหารือทิศทางการดำเนินของไทยในการประชุมเอเปค และการเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเอเปค ประจำปี 2562
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม 2561