หนังสือเวียนเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561


หนังสือเวียน วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561

ขอส่งสำเนาหนังสือ

ขอส่งสำเนาหนังสือ

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมเพื่อคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมป่าไม้ให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หนังสือเวียน วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

ขอความอนุเคราะห์ขอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ....

หนังสือเวียน วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561

สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ข้อมูลผลการดำเนินงานที่สำคัญ/เรื่องเด่นของหน่วยงานในรอบสัปดาห์

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

การจัดทำแผนงาน/โครงการหลักในพื้นที่ 6 ภาค

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่าเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 4/2560 ณ จังหวัดสุโขทัย

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์971

สรุปผลการประชุมเพื่อสื่อสารนโยบาย ข้อสั่งการและชี้แจง/รับฟังความคิดเห็นในการปฏิรูประบบบริหารงานซึ้งเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลาง-ภูมิภาค-พื้นที่ของกรมป่าไม้ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หนังสือเวียน วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

ขอส่งสำเนาหนังสือ

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน : พื้นที่จังหวัดน่าน ของกรมป่าไม้

ประชาสัมพันธ์โครงการ กบข. ฝึกอบรมอาชีพ จ.กำแพงเพชร

มอบหมายผู้รับผิดชอบการดำเนินงานภายใต้การบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน : พื้นที่จังหวัดน่าน ของกรมป่าไม้

การเปลียนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

หนังสือเวียน วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

ขอขอบคุณ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ขอความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาสามเณรและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตร Human Rights รากฐานความรู้ของคนยุติธรรมรุ่นที่ 2

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอรับการสนับสนุนประชาสัมพันธ์งานการจัดประชุมวิชาการ “พลังงานและเทคโนโลยียั่งยืน”

หนังสือเวียน วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561

รายงานสถานภาพรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน (PO) และยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS ณ วันที่ 16 มกราคม 2561

การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2561” ครั้งที่ 2

ขอรับบริจาครถเก่าใช้งานในพระพุทธศาสนา

แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ

รายงานการตรวจสอบติดตามแผลผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

หนังสือเวียน วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561

มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจเยี่ยมงานขององค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ ภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway เพื่อรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว

ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกระทรวงการพัฒนาที่ยั่งยืนและสัตว์ป่าสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้

หนังสือเวียน วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561

เผยแพร่รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดตาก

ประชาสัมพันธ์โครงการ “กบข.ฝึกอบรมอาชีพ กรุงเทพฯ”

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรัษาพยาบาล

ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 9 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มี่ค่าใช้จ่ายสูง

หนังสือเวียน วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ

การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน

ข้อสั่งการของนายกรัฐมณตรีในการเป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 และการแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

อัตราราคางานต่อหน่วย

ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สรุปการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของไทยต่อการประชุมเอเปคและการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากเอเปค ประจำปี 2561

หนังสือเวียน วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

การประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีอวกาศ

กำหนดเลขที่หนังสืิอออกของสำนักงานบูรณาการยุทธศาสตร์และปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สยป.ทส.)

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าพัฒนาองค์ความรู้

ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปธส.6)

ขอบคุณการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือกิจการให้จังหวัดตากและเหล่ากาชาดจังหวัดตาก

ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านการป่าไม้

ขอส่งสำเนาคำสั่ง

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ