หนังสือเวียนเดือน มกราคม พ.ศ. 2562


หนังสือเวียน วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562

ขอเชิญอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในกระบวนการยุติธรรมฯ
ขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต
ความพร้อมของกลุ่มจังหวัดสำหรับการเป็นสถานที่จัดประชุมฯ
แจ้งชื่อผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบงาน CCO
แต่งตั้งคณะทำงานโฆษกกรมป่าไม้
แต่งตั้งโฆษกกรมป่าไม้
นำส่งเอกสารหลักสูตรอบรม IT&MP Tranining Program ประจำปี ๒๕๖๒
ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาฬสินธุ์
องค์การจัดการน้ำเสียโอนย้ายกิจการ

หนังสือเวียน วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562

ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ215(3)
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารและการนำส่งค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการคมนาคมแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์สำหรับเครื่องวิทยุโทรคมนาคมในกิจการเคลื่อนความถี่ทางบก ย่านความถี่ VHF/UHF จำนวน 2 ฉบับ
บัญชีนวัตกรรมไทย
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ภายใต้ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติราชการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หนังสือเวียน วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2562

แนวทางการประสานดำเนินการเรื่งร้องเรียน โดยการใช้งานระบบรับเรื่องร้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Petition)
รายงานการฝึกอบรมภายใต้ STAFA’ Lancang-Makong Cooperation (LMC) Program หัวข้อ “Community Forestry Promotes Rural Poverty Reduction for Countries in the Lancang-Mekong Region” ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ขอส่งสำเนาผลการเข้าร่วมการอบรมสัมมนาวิชาการหลักสูตร eLogistic Summit 2018
รายงานสรุปผลการปนะชุมคณะกรรมการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติและการเกษตรต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2561
กำหนดการเดินทางไปราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานการประชุม United NationS Forum on forests สมัยที่ 13

หนังสือเวียน วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน
เลื่อนข้าราชการ
โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การรับสมัครการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือเวียน วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562

หนังสือเวียน วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562
ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดฝึกอบรมบุคคลภายนอก หลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกและใช้ประโยชน์จากสวนป่าเศรษฐกิจ รุ่นที่ 1-2
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคลัสเตอร์มรัพยากรชีวภาพ ครั้งที่ 5/2561
รายงานการประชุมคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ 1/2561
รายงานผลการตรวจสอบโครงการประเทศสีเขียว
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอขอบคุณ
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจนักศึกษาฝึกงาน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าศึกษาต่าในระดับบัณฑิตศึกษา
ขอความอนุเคราะห์แผนแพร่ประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า F.I.O FAIR 2019
ขอนำส่งประกาศ จำนวน ๒ ฉบับ
โครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายปกครอง

หนังสือเวียน วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562

ขอส่งสำเนารายงานประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.๒๓๑)ฯ

หนังสือเวียน วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562

กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ แห่ง พรบ.ควบคุมอาคารฯ

หนังสือเวียน วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562

การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราฯ
เผยแพร่รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดตาก
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ พ.ศ ๒๕๖๑
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN
รายงานการประชุมสมัชชา CBD COP 14
รายงานการประชุมสมัชชาองค์กรความร่วมมือด้านการป่าไม้แห่งเอเชีย สมัยที่ 1
รายงานการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายงานการสมัมนาระดับภูมิภาค ภายใต้ STAFA’sฯ

หนังสือเวียน วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562

การส่งบุคลการเข้าอบรมในโครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายมหาชน
ขอความร่วมมือคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ ๙๒๕๖๒
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโทฯ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรฯ
ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการกุศลฯ
ขอแจ้งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป่าไม้
ขอเชิญชวนบริจาคหนังสือเพื่อสร้างห้องสมุดให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
ขอเชิญร่วมงาน Thailand e-Commerce Week 2019
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
มอบหมายหน้าที่ ดำเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารระดับส่วน ของสำนักวิจัยฯ
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร AFoCO
ส ค ส สวัสดีปีใหม่

หนังสือเวียน วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะ รัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2561 ณ จังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร
การเสนอข้อตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่พันล้านบาทขึ้นไป

หนังสือเวียน วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562

(เอกสารแนบ) การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
ขอส่งจดหมายข่าวกรมป่าไม้
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนมกราคม 2562
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
ข้อมูลข่าวสารสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

หนังสือเวียน วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
การอบรมหลักสูตร พลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ ๔.๐
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมกรรมฐานเบื้องต้นฯ
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ รุกขกรรมเพื่อการจัดการต้นไม้ในเขตเมือง
แจ้งย้ายที่ทำการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
แจ้งสถานที่ทำการใหม่ของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ