หนังสือเวียนเดือน ตุลาคม 2559


เรียนเชิญร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุน ปี 2559new9
ขอส่งสำเนาการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.231) ครั้งที่ 2.4 และ 5new9
ขอส่งสำเนารายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง.231)new9
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การการป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559new9
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รหัสงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกรมป่าไม้
แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมป่าไม้่
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การกำหนดมาตรการสำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปทัศนศึกษาธรรมชาติน้ำตกทีลอซู
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
ขอส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมป่าไม้ พ.ศ.2559-2564)
ขอส่งสำเนาหนังสือ
การแต่งตั้งข้าราชการ
ขอส่งสำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบปัจจัยผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2559
ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรมประจำปี 2559
แจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.)
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2559
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2559
การจัดการแสดงละครเวที เสียงแห่งความจงรักภักดี
ขอแจ้งรหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลักและรหัสแหล่งของเงิน ในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หารือข้อระเบียบเกรายวกับค่าเช่าบ้าน
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้สึกเกี่ยวกับพระราชบัยญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2559
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปี 2559
ขอเชิญร่วมการกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมวิชาการเกษตรประจำปี 2559
ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อเสด็จพระราชกุศล พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบกประจำปี 2559
ขอเชิญร่วมพิธีและร่วมบริจาคปัจจัยสมทบถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี พ.ศ. 2559
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอกกฐินสามัคคี ประจำปี 2559
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมนาโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการบริหารพัสดุขั้นสูง การวิเคราะห์เชิงลึก ปัญหาและกรณีศึกษาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารสัญญา
ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 3 ฉบับ
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แจ้งคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 17
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ Working Team)