หนังสือเวียนเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


หนังสือเวียน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการฯ
ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมฯ
ความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาแนวทางการจัดประชุมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฯ
การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากรภาครัฐฯ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

หนังสือเวียน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดฝึกอบรม หลักสูตร การตรวจพิสูตรเนื้อไม้ รุ่นที่ 19
แจ้งประชาสัมพันธ์บริการใหม่สำหรับสมาชิกและส่วนราชการ
การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง”
การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงานและยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่หรือเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายปลอดเขตปลอดบุหรี่ และเครื่องเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. 2561
การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ และการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม

หนังสือเวียน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเพื่อพัฒนาเด็กชนบท
ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับรางวัลโลห์ประกาศฯ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

หนังสือเวียน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี ๒๕๖๒
มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงสนตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ครั้งที่ 7/2561

หนังสือเวียน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้องสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 5
สรุปประเด็นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานการประชุมรับมอบนโยบายการจัดทำข้อมูลเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมป่าไม้

หนังสือเวียน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ ปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปปฏิบัติราชการ
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ขอส่งสำเนาหนังสือ
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ NTU
การออกประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง สส
ขอความร่วมมือประกาศและประชาสัมพันธ์ รางวัลนักวิจัยดีเด่นฯ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฯ
ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดภาพจิตรกรรมฯ
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนา AI&LoT Summit 2019

หนังสือเวียน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ เรื่อง
แจ้งกำหนดตรวจสุขภาพโรงพยาบาลบางปะกอก ๙ อินเตอร์เนชั่นแนล
แจ้งช่องทางการติดต่อของสำนักงาน คกก.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แจ้งเตือนปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ๒.๕ ไมครอน
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอมาตรการ ความเห็น และข้อเสนอแนะของ คกก.ป.ป.ช.
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในหรือต่างประเทศ
รายงานการประชุมคณะมนตรีองค์การไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ สมัยประชุมที่ ๕๔
รายงานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรป่าไม้ ครั้งที่ ๔๐
รายงานการฝึกอบรมโครงการ ฯ ณ ไต้หวัน

หนังสือเวียน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ พระพุทธรูปบูชาพระแก้วมรกต (จำลอง)
การจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “กลยุทธในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง”
การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเจาะจง พ.ศ. 2561
บัญชีนวัตกรรมไทย
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ

หนังสือเวียน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ความช่วยเหลือให้เปล่าจารัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้ Non-Project Grant Aid for Provision of Japanese Next-Ganeration Vehicle
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8/2561 ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย
รายงานสรุปผลการประชุมทบทวนแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม1
รายงานการสัมมนา The First Chana-ASEAN Symposium on Forest Ecotourism ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการจัดการผลกระทบทางลบของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือเวียน วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๒

หนังสือเวียน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาอบรม (ปสธ.๗)
ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรศาลปกครองสูงสุด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ
ขอขอบคุณที่ให้การสนับสนุนใน “งานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒”

หนังสือเวียน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การจัดหาคุรุภัณฑ์ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอความร่วมมือสำรวจเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารงานพัสดุ
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 500 ล้านทาทขึ้นไป ตามประ กาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรการขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเป้นประธานเปิดงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561และแถลงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ของกองอำนวย การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในยุคใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือเวียน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ขอความร่วมมือรณรงค์ลดพลาสติก ลดขยะ และคัดแยกขยะ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ “มหาดไทยชวนรู้” ประจำเดือนมกราคม 2562
มอบหมายหน้าที่ ดำเนินการทางทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ระดับส่วน และระดับฝ่ายของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า

หนังสือเวียน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร ก้าวสู่ระบบราชการ ๔.๐ฯ
มาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล
แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้
ขอเชิญชวนเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการจัดหาอุปกรณ์

หนังสือเวียน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ขอขอบคุณ
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยเรื่อง To Demonstrate the Development and Application of Standing-Tree Carbon Equations to Improve the Accuracy of Forest-Cover Carbon Stock Estimates in Thailand