หนังสือเวียนเดือน มิถุนายน 2560


เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ “ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนา” ประจำปี 2560
ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาศวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
ขอเชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคลในหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี 2560
กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัดกรมป่าไม้
การติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารทาง Socail Media ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล
เชิญชวนหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนงาน “วันร่วมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน”
ขอส่งสำเนาหนังสือ 2 เรื่อง
การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 2 
การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ 1 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริการงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560ประจำเดือนเมษายน 2560
ปฎิทินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 2/2560
สรุปรายงานประชุมชี้แจง เรื่องโครวการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (Open Government Partnership)
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม-หลักสูตร-ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
ขอแจ้งที่อยู่ในการส่งหนังสือถึงหอการค้าจังหวัดตาก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ โดยวิธีการสัมภาษณ์
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
การประชาสัมพันธ์ โครงการ คนดีศรสหกรณ์
การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักศูตรผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย รุ่นที่ 4
โครงการอบรมหลักสูตร ผูู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 4
เชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัลความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2560 BEST PRACTICE
ขอความร่วมมือสั่งซื้อและสั่งจ้างผลิตภัณฑ์
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจการของฌาปนกิจสงเคราะห์กรมป่าไม้
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่พิทักษ์ ส.2
ขอเปลี่ยนแปลงวัดที่จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติเทศมหาชาติ ถวายราชสักการะ องค์พระภูมิพล
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการ egovernment Forum 2017
ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียณหนังสืออย่างอาชีบ รุ่นที่ 1
กำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานภายในสังกัดกรมป่าไม้
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลยุทธิ์การจัดทำและการประเมินผลโครงการอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2
ขอแจ้งรายนามคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตาก ปีบริหาร พ.ศ. 2560-2561
ขอแจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ของห้องสมุดประจำเดือนเมษายน 2560
ขอส่งจุลสารลด-หยุด-ภัย (จุลสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ) ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2560
การกำหนดเลขที่หนังสือออกของหน่วยงานในสังกัดสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมฟป่า กรมป่าไม้
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเสษ กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 31
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท คณะภาษาและการสื่อสาร
ขอเชิญร่วมสมทบทุนผ้าป่าสร้างอาคารแด่น้อง
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง
ขอส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม
ขอชิญบุคคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (Unmanned Aerial Vehicle:UAV)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคล
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
การจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2560
ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านยป่าไม้
แจ้งตำแหน่งว่างของสำนักจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุททรปราการ
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
ขอส่งสำเนาหนังสือ
การประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป่าไม้
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการบรรยายธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำแผนที่ด้วย UAV อย่างมีคุณภาพ (UAV Mapping with QualityX รุ่นที่ 4”
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมป่าไม้
ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 เรื่อง
ขอส่งข่าวสารสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12
ขอแจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ของห้องสมุดประจำเดือนมีนาคม 2560
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัณญัติป้องกันและปราบปรามการสับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
การถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรของรัฐ