หนังสือเวียนเดือน กรกฎาคม 2561


หนังสือเวียน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ขอความร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่ปห่งชาติ ประจำปี 2561
การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561

หนังสือเวียน วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้

หนังสือเวียน วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ ตามกฎหมายและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 
ขอส่งสำเนาประกาศกรมป่าไม้
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

หนังสือเวียน วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

จัดตั้งสำนักงานโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รายงานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการ การผลิตวีดีทัศน์ และการจัทำสไลค์ประกอบการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า
ขอส่งจุลสารส่วนเสริมสร้างวินัย
ขอส่งจุลสาร “ก.พ.ค News” ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
การใช้รูปตราสัญลักษณ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษรารณรงค์ Whisper of Ovary” มะเร็งรังไข่เป็นภัยเงียบ รู้ไว้รักใครให้บอกต่อ
ขอแจ้งรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ของห้องสมุดประจำเดือนพฤษภาคม 2561

หนังสือเวียน วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ซ้อมความเข้าใจกรณีการกำหนดชื่อรายการและคุณลักษณะของประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
บัญชีนวัตกรรมไทย
รายงานข้อมูลป้อนกลับ (Feedback Report) การตรวจรับรองคุณภาพการบรารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561

หนังสือเวียน วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย
บัญชีนวัตกรรมไทย
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2

หนังสือเวียน วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ขอส่งสำเนาหนังสือ
ขอเชิญอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2561
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการกำหนดเส้นทางการฝึกอบรม รุ่นที่ 2

หนังสือเวียน วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ข้อสั่งการของนายกรัฐมณตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมณตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ข้อสั่งการของนายกรัฐมณตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมณตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2561
ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนเมษายน 2561
สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. … โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและการจัดการองคืความรู้เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ภายในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ

หนังสือเวียน วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การปฎิบัติการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ในการเสนอเรื่องย่อคณะรัฐมนตรี
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนังสือเวียน วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2561
ขอมอบหนังสือ “จดหมายข่าว วช.” ปีที่ 13 ฉบับที่ 81 ประจำเดือนธันวาคม 2560
ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

หนังสือเวียน วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ขอส่งสำเนาหนังสือ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ และตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า ของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ขอส่งสำเนาหนังสือ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักบริหารกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนังสือเวียน วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

การจัดทำแผน และการบริหารงบประมาณ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ) เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ของคณะกรรมาธิการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สรุปประเด็นการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) ครั้งที่ 5/2561
การเตรียมพร้อมเพื่อยกระดับช่องทางบ้านท่าเส้น เป็นจุดผ่านแดนถาวร
สรุปผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
รายงานผลการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561