คำรับรองปฏิบัติราชการ


คำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562

รอบ 12 เดือน

รอบ 6 เดือน

คำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบ 12 เดือน

รอบ 6 เดือน

คำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560

รอบ 10 เดือน

รอบ 12 เดือน

คำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2559

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

คำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2558

คำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2557

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

คำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2556

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน