ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมิน ความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกร ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
ใบสมัครพนักงานราชการเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร ของสำนักจัดการป่าชุมชน

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่าและตำแหน่งนิติกรของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจป่า และตำแหน่งนิติกร ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง ผู้ช่วยงาน GIS และตำแหน่ง ผู้ช่วยงานสำรวจ
ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง ผู้ช่วยงาน GIS
ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (การสอบสัมภาษณ์) กิจกรรมสำรวจการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง ผู้ช่วยงาน GIS
ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก (การสอบสัมภาษณ์) โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง ผู้ช่วยงาน GIS
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ในสังกัดกรมป่าไม้
ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาปฎิบัติงาน ตำแหน่งพนักงาน ดับไฟป่า (TOR)
ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานดับไฟป่า (TOR)
ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานดับไฟป่า (TOR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ปรกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างสำรวจ
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ม.3) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  ช่างสำรวจ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างสำรวจ
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป