หนังสือเวียน ปี 59


ปี 59

 • ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการวัดความพึงพอใจและจัดทำกลยุทธ์การปรับปรุงกระบวนการให้บริการของกรมป่าไม้ (หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1600.9/21014 ลว. 8 ธันวาคม 2559) >>Download<<
  • กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการวัดความพึงพอใจและจัดทำกลยุทธ์การปรับปรุงกระบวนการให้บริการของกรมป่าไม้ >>Download<<
  • (ร่าง) แบบสอบถามความต้องการ ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
   ต่อผลิตภัณฑ์และบริการของกรมป่าไม้ (การสร้างเครือข่าย, การอนุญาต, ข้อมูลและสารสนเทศ) >>Download<<
 • การจัดตั้งหน่วยงานและกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการกรมป่าไม้ (หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/20310 ลว. 29 พฤศจิการยน 59) >>Download<<
  – บัญชีรายชื่อศูนย์ป่าไม้จังหวัด แนบท้ายคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 2985/2559 ลว. 29 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การจัดหน่วยงานและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนราชการกรมป่าไม้ >>Download<< เอกสารแก้ไข้/เพิ่มเติม ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2559
 • แจ้งผลการพิจารณารางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2559 (ที่ ทส 1600.9/19830 ลว. 23 พฤศจิกายน 2559) >>Download<<
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/19531 ลว. 22 พฤศจิการยน 59) >>Download<<
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวช.) (ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริหาร) (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/19154 ลว. 17 พฤศจิกายน 59)
 • ให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การของกรมป่าไม้ ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/16208 ลว. 13 ตุลาคม 59)

– กำหนดการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาองค์การของกรมป่าไม้ ตามแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) >>Download<<

 • แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) (ด่วนที่สุดที่ ทส 1600.9/ว14664 ลว. 21 กันยายน 2559)
 • ขอแก้ไข แบบฟอร์ม ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายจากระดับกรม ลงสู่ระดับสำนัก/กลุ่ม ลงสู่ส่วน/ฝ่าย และลงสู่ระดับบุคคล (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/313 ลว. 4 สิงหาคม 2559 ) แบบฟอร์ม >>Download<<
 • ขอความร่วมมือกรอกแบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหาร (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว295 ลว. 25 กรกฏาคม 2559) ผ่านทาง http://old.forest.go.th/ 
 • รายงานผลการดำเนินงาน แผนพัฒนาองค์การกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (PMQA : หมวดที่ 1 – หมวดที่ 6) (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/247 ลว. 20 มิถุุนายน 2559)
  >>Download<<
  แบบฟอร์มที่ 1 : แบบฟอร์มแสดงตัวชี้วัดผลลัพธ์ดำเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ)
  แบบฟอร์มที่ 2 : แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินการ (ผลลัพธ์ของกระบวนการ)
  แบบฟอร์มที่ 3  : แบบฟอร์มรายงานผลความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการ
 • สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/6968 ลว. 12 พฤษภาคม 2559) (เอกสารแนบ แก้ไข ณ วันที่ 17.05.59 >>Download<<)
  แบบฟอร์มแก้ไข ณ วันที่ 23.05.59 >>Download<<
 • ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ด่วนที่สุด  ที่ ทส 1600.9/ว180 ลว. 11 พฤษภาคม 2559) (แบบฟอร์ม >>Download<<)
 • ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ เรื่อง พัฒนาเครือข่าย กพร. มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/6781 ลว. 10 พฤษภาคม 2559)
 • นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 >>คลิก<<
 • สรุปรายงานการประชุมชี้แจงมาตรฐานการปรับปรุงประสิทธิภาพของทางราชการ (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว5693 ลว. 12 เมษายน 2559)
  การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
 • ขอให้พิจารณา (ร่าง) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ด่วนที่สุด ที่  ทส 1600.9/ว145 ลว. 11 เมษายน 2559) (เรียน คณะกรรมการฯ พิจารณา (ร่าง) นโยบายฯ >>Download<<)
 • ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลลักษณะปริมาณงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 – 13 และสาขาทุกสาขา (ด่วนที่สุด ทส 1600.9/125 ลว. 28 มีนาคม 2559) (แบบฟอร์ม 56 – 58)
 • ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมป่าไม้ (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว4485 ลว.22 มีนาคม 2559)
 • ขอให้พิจารณา (ร่าง) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว117 ลว. 22 มีนาคม 2559) (เรียน คณะทำงานฯ พิจารณา (ร่าง) นโยบายฯ >>Download<<)
 • แผนพัฒนาองค์การกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 และแผนพัฒนาองค์การกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (PMQA : หมวดที่ 1 – หมวดที่ 6) (ทส 1600.9/3513 ลว. 3 มีนาคม 2559) (คำอธิบายเพิ่มเติม)
 • ขอข้อมูลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วม (ระดับโครงการ/กิจกรรม) ของกรมป่าไม้ (ทส 1600.9/ว3946 ลว. 10 มีนาคม 2559) (แบบสำรวจ >>Download<<)
 • ขอส่งรายงานผลการจัดทำลักษณะสำคัญขององค์การกรมป่าไม้ (ทส 1600.9/9ว3188 ลว. 29 กุมภาพันธ์ 2559)
 • ขอให้พิจารณาส่งรายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ทส 1600.9/52 ลว. 4 กุมภาพันธ์ 2559)