การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565


คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >>Download<<
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >>Download<<
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามเอกสารการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร >>Download<<
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>Download<<
คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม และระดับบุคคลกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Work Manual) >>Download<<

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมป่าไม้
รายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) ของกรมป่าไม้ >>Download<<
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 >>Download<<