ตัวชี้วัดหมวด 7 : PMQA


► คลังตัวชี้วัดกลางกลุ่มงานสนับสนุน KPI inventory (สำนักงาน ก.พ.)  <<< Download >>>

► คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สำหรับส่วนราชการระดับกรม  <<< Download >>>

► แนวทางการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด  <<< Download >>>