การสำรวจความพึงพอใจ


2565 | 2564 | 2563 | 2562 | 2561

► แนวทางการหาความต้องการและวัดความพึงพอใจผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  <<< Download >>>