นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 59


ตัวอย่าง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 >>Download<<

หมายเหตุ
***สำหรับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้รายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด และส่งพร้อมมากับคำรับรองฯ ระดับสำนัก/กลุ่ม ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

 


  • ขอให้พิจารณา (ร่าง) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ด่วนที่สุด ที่  ทส 1600.9/ว145 ลว. 11 เมษายน 2559) (เรียน คณะกรรมการฯ พิจารณา (ร่าง) นโยบายฯ >>Download<<)
  • ขอให้พิจารณา (ร่าง) นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ด่วนที่สุด ที่  ทส 1600.9/ว117 ลว. 22 มีนาคม 2559) (เรียน คณะทำงานฯ พิจารณา (ร่าง) นโยบายฯ >>Download<<)