กระบวนการอนุญาตไม้ ของป่า และเลื่อยโซ่ยนต์ – คู่มือสำหรับประชาชน


การขออนุญาตค้าหรือมีไว้ครอบครองซึ่งของป่าหวงห้าม 

การขออนุญาตให้ผลิตเลื่อยโซ่ยนต์

การขออนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์

การขออนุญาตให้นำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์

การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกำลังเครื่องจักรกลเพิ่มขึ้นจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงพื้นที่ให้มีหรือใช้เลื่อยโซ่ยนต์ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต

การขออนุญาตนำเลื่อยโซ่ยนต์ออกใช้นอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นการชั่วคราว 

การขออนุญาตซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์เป็นธุรกิจเพื่อสินจ้าง

การขออนุญาตเก็บหาของป่าที่มิใช่ของป่าหวงห้าม ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

การขออนุญาตทำไม้ที่มิใช่ไม้หวงห้าม ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

การอนุญาตเก็บหาของป่าหวงห้าม

การอนุญาตทำไม้หวงห้าม (กรณียื่นคำขอในเขตกรุงเทพมหานคร)

การอนุญาตทำไม้หวงห้าม (กรณียื่นคำขอในส่วนภูมิภาค)