กระบวนการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ – คู่มือสำหรับประชาชน


การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร

การขอตั้งโรงงานแปรรูป โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ) โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม การขอทำการแปรรูปไม้เพื่อการค้า การขอทำการแปรรูปไม้มิใช่เพื่อการค้า และการขอมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง ในเขตกรุงเทพมหานคร

การขออนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร

การขออนุญาตปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ การย้ายสถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร ในเขตกรุงเทพมหานคร

การขอรับโอน การแก้ไขอาณาเขตและสาระสำคัญ ในการอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร

การขอต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร

การขออนุญาตทำการแปรรูปไม้ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ในเขตกรุงเทพมหานคร

การขออนุญาตประทับตราประจำต่อหนังสือกำกับไม้แปรรูป หนังสือกำกับไม้ยางพาราแปรรูป และหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร

การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ในส่วนภูมิภาค

การขออนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้าซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ในส่วนภูมิภาค

การขออนุญาตปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ การย้ายสถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร ในส่วนภูมิภาค

การขออนุญาตทำการแปรรูปไม้ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ในส่วนภูมิภาค

การขอตั้งโรงค้าไม้แปรรูป โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ) โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม การขอทำการแปรรูปไม้เพื่อการค้า การขอทำการแปรรูปไม้มิใช่เพื่อการค้าและการขอมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง ในส่วนภูมิภาค

การขออนุญาตประทับตราประจำต่อหนังสือกำกับไม้แปรรูป หนังสือกำกับไม้ยางพาราแปรรูป และหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวนห้าม ในส่วนภูมิภาค

การขอต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในส่วนภูมิภาค

การขอรับโอน การแก้ไขอาณาเขตและสาระสำคัญในการอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้ ในส่วนภูมิภาค