การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558


คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม

► คำ รับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และรายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรอง >>Download<<
► คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

 คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมป่าไม้
รายงานผลการปฏิับัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (รอบ ๑๒ เดือน) >>Download<<
รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรองฯ >> Download<<
แบบฟอร์มการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ >>Download<<
► รายงานผลการปฏิับัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (รอบ ๙ เดือน) >>Download<<
► รายงานผลการปฏิับัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (รอบ ๖ เดือน) >>Download<<