การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2553


คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมป่าไม้

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ กรมป่าไม้ ปี 2553 (รอบ 12 เดือน) 
Template “ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555″(เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตามหนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608/ว15256 ลงวันที่ 23 ก.ค. 53 และหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว8 ลงวันที่ 13 ก.ค.53)  
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (KPI Template) กรมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2553
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ กรมป่าไม้ ปี 2553 (รอบ 6 เดือน)
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองฯ ปี 2553 (file สำนักงาน ก.พ.ร.)

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก / กอง
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (KPI Template) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (รอบ 6 เดือน)
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (รอบ 9 เดือน)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปี 2553 รอบ 12 เดือน

 Template ตัวชี้วัดร้อยละของระดับความพึงพอใจผู้รับบริการ ระดับสำนัก/กอง (ใหม่)
Template ตัว ชี้วัดการจัดทำลักษณะสำคัญองค์กร ระดับสำนัก/กอง (ใหม่)
ตัวอย่าง เล่มคำรับรองฯ ระดับสำนัก/กอง ปี 53


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกรมป่าไม้ (คำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 3611/2553 ลว. 9 ธ.ค. 53)