การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560


การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม
► รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบ 12 เดือน) >>Download<<
► รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบ 10 เดือน) >>Download<<
► คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ของกลุ่มพัฒาระบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 >>Download<<
► การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กอง/กลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 >>Download<<
  • คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 >>Download<<
คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมป่าไม้
► การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมป่าไม้  รอบที่ 2 (1 มี.ค.2560-31 ก.ค.2560) >>Download<<
► การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมป่าไม้  รอบที่ 1 (1 ต.ค.2559-28 ก.พ.2560) >>Download<<
► การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 >>Download<<
อื่น ๆ
► โครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ปี พ.ศ. 2558 – 2559 >>Download<<