การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559


การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับสำนัก/กลุ่ม
►  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบ 12 เดือน) >>Download<<
► คำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ของกลุ่มพัฒาระบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 >>Download<<
ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรมป่าไม้ (รอบ 9 เดือน) >>Download<<
►  คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ของกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 >>Download<<

 คำรับรองการปฏิบัติราชการ กรมป่าไม้
►  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบ 12 เดือน) >>Download<<
►  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบ 9 เดือน) >>Download<<
►  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบ 6 เดือน) >>Download<<
►  รายละเอียดคำอธิบายตัวชี้วัดเพื่อประกอบการจัดทำคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 >>Download<<
 

การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

  • เรื่อง การประเมินส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 (ที่ นร 1201/406 ลว. 5 เมษายน 2559)
  • คู่มือ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 >>Download<<
  • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (การประเมินส่วนราชการ) >>Download<<
  • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง >>Download<<
  • แบบฟอร์มรายงานการประเมินของส่วนราชการ >>Download<<
  • แบบรายงานการประเมินส่วนราชการตามตัวชี้วัดฯ ของกรมป่าไม้ >>Download<<
  • แผนภูมิการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับองค์กร ลงสู่ระดับสำนัก/กลุ่ม ลงสู่ส่วน/ฝ่าย/ศูนย์ และลงสู่บุคคล

การถ่ายทอดตัวชี้วัด59