KM 60


Contents

ประจำเดือนกันยายน 2560

10 ข้อ สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ

โดย คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อความสามัคคีปรองดอง

ขอบคุณที่มา : https://matemnews.com/2017/10-ข้อสัญญาประชาคม/


ประจำเดือนสิงหาคม 2560

แนวทางการประเมินส่วนราชการ ตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ขอบคุณที่มา : https://www.opdc.go.th/index.php


ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

ขอบคุณที่มา : www.stabundamrong.go.th / สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


ประจำเดือนมิถุนายน 2560

ประเทศไทย 4.0 ในหัวข้อ การทำงานแบบประชารัฐแนวดิ่ง : การทำงานร่วมมือกันระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น

โดย นายอุธร สุทธิมิตร ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)