กระบวนการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ – คู่มือสำหรับประชาชน


การอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ตามมาตรา 16)

การอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ตามมาตรา 17)

การขออนุญาตใช้ประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการเข้าไป การผ่าน หรือการใช้ทาง และการนำ หรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้าไปภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ตามมาตรา 18)

การอนุญาตให้ทำการปลูกสร้างสวนป่าหรือปลูกไม้ยืนต้นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ตามมาตรา 20)

การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ (ในเขตกรุงเทพมหานคร)

การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามมาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ (ส่วนภูมิภาค)