กระบวนการอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ – คู่มือสำหรับประชาชน


เขตกรุงเทพมหานคร

การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร

การขอตั้งโรงค้าไม้แปรรูป โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ) โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม การขอทำการแปรรูปไม้เพื่อการค้า การขอทำการแปรรูปไม้มิใช่เพื่อการค้า และการขอมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง ในเขตกรุงเทพมหานคร

การขออนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร

การขออนุญาตปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ การย้ายสถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร ในเขตกรุงเทพมหานคร

การขอรับโอน การแก้ไขอาณาเขตและสาระสำคัญ ในการอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร

การขอต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในเขตกรุงเทพมหานคร

การขออนุญาตทำการแปรรูปไม้ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ในเขตกรุงเทพมหานคร

การขออนุญาตประทับตราประจำต่อหนังสือกำกับไม้แปรรูป หนังสือกำกับไม้ยางพาราแปรรูป และหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ในเขตกรุงเทพมหานคร

ส่วนภูมิภาค

การขออนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักรเพื่อประดิษฐกรรม ในส่วนภูมิภาค

การขอตั้งโรงค้าไม้แปรรูป โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (โรงเลื่อยมือ) โรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคนเพื่อประดิษฐกรรม การขอทำการแปรรูปไม้เพื่อการค้า การขอทำการแปรรูปไม้มิใช่เพื่อการค้าและการขอมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง ในส่วนภูมิภาค

การขออนุญาตค้าหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ในส่วนภูมิภาค

การขออนุญาตปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ การเพิ่ม ลด เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบ การย้ายสถานที่ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร ในส่วนภูมิภาค

การขอรับโอน การแก้ไขอาณาเขตและสาระสำคัญ ในการอนุญาตด้านอุตสาหกรรมไม้ ในเขตส่วนภูมิภาค

การขอต่ออายุใบอนุญาตอุตสาหกรรมไม้ ในส่วนภูมิภาค

การขออนุญาตทำการแปรรูปไม้ตั้งแต่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ในส่วนภูมิภาค

การขออนุญาตประทับตราประจำต่อหนังสือกำกับไม้แปรรูป หนังสือกำกับไม้ยางพาราแปรรูป และหนังสือกำกับสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้ หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้หวงห้าม ในส่วนภูมิภาค