คู่มือสำหรับประชาชน ปี 61 – 62


คู่มือสำหรับประชาชน ปี 2561 – 2562

ปี 63-66 | ปี 61-62

 • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.6/ว760. ลว. 16 ธันวาคม 2562 เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชน (ฉบับปรับปรุง) >>Download<<
 • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว557 ลว. 26 กันยายน 2562 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบคู่มือสำหรับประชาชน (ฉบับปรับปรุง)  >>Download<<
  • ตรวจสอบคู่มือฯ หลังนำเข้าระบบฯ >>Download<<
 • หนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว303 ลว. 22 พฤษภาคม 2562 เรื่อง (ร่าง) คู่มือสำหรับประชาชน (ฉบับปรับปรุง) ในรูปแบบภาษาอังกฤษ >>Download<<
  • GUIDE FOR THE CITIZENS (REVISION EDITION) >>Download<<
 • คู่มือสำหรับประชาชน (ฉบับปรับปรุง) (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว1886 ลว. 16 ตุลาคม 2561) >>Download<<
  • คู่มือสำหรับประชาชน (ฉบับปรับปรุง) >>คลิก<<
 • (ร่าง) คู่มือสำหรับประชาชน (ฉบับปรับปรุง) (ด่วนที่สุด ที่ ทส 1600.9/ว646  ลว. 5 ตุลาคม 2561) >>Download<<
  • (ร่าง) คู่มือฯ >>Download<<
  • คำนำ สารบัญ >>Download<<
 • ข้อมูลประกอบการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาต ตามคู่มือสำหรับประชาชน (ส่วนภูมิภาค) (ที่ ทส 1600.9/423 ลว. 12 กรกฎาคม 2561) >>Download<<
  • แบบฟอร์มสรุปข้อมูลประกอบการยื่นคำขออนุมัติ/อนุญาติตามคู่มือประชาชน (ส่วนภูมิภาค) >>Download<<
  • ตัวอย่าง
 • ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสถิติบริการในการยื่นคำขออนุมัติ / อนุญาต 3 ปี ย้อนหลัง (ที่ ทส 1600.9/337 ลว. 28 พฤษภาคม 2561) >>Download<<