การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในการปฏิบัติราชการ