การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ


  • เรื่อง การประเมินส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 (ที่ นร 1201/406 ลว. 5 เมษายน 2559)
  • คู่มือ การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 >>Download<<
  • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (การประเมินส่วนราชการ) >>Download<<
  • เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง >>Download<<
  • แบบฟอร์มรายงานการประเมินของส่วนราชการ >>Download<<
  • แบบรายงานการประเมินส่วนราชการตามตัวชี้วัดฯ ของกรมป่าไม้ >>Download<<

 

  • แผนภูมิการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับองค์กร ลงสู่ระดับสำนัก/กลุ่ม ลงสู่ส่วน/ฝ่าย/ศูนย์ และลงสู่บุคคล

การถ่ายทอดตัวชี้วัด59