การติดตามผลการดำเนินการตามแผนงานเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒


รายงานผลการติดตามและประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และเพชรบุรี ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒