การติดตามผลการดำเนินการตามแผนงานเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑


รายงานผลการติดตามและประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในพื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑