ฝ่ายพัฒนากล้าไม้ 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1)  กำหนดและพัฒนารูปแบบการผลิตกล้าไม้
2)  วางแผนและกำหนดเป้าหมายในการจัดหาเมล็ดพันธ์ุไม้ที่มีคุณภาพดี
3)  พัฒนาเทคนิคการเพาะชำกล้าไม้
4) จัดทำแผนการดำเนินงาน และงบประมาณในด้านการพัฒนาการผลิตกล้าไม้
5)  พัฒนาและส่งเสริมวิธีการขยายพันธุ์ไม้โดยวิธีการขยายพันธุ์ไม้แบบไม่อาศัยเพศ
6)  พัฒนาคุณภาพกล้าไม้ให้มีมาตรฐาน
7) จัดทำทะเบียนและรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ไม้ภาคต่างๆ
8)  ดำเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดหาเมล็ดพันธุ์ไม้
9)  จัดฝึกอบรม สัมมนา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเพาะชำกล้าไม้
10) ประสานงานและร่วมมือกับองค์กรทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อพัฒนางานเพาะชำกล้าไม้
11) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
02-561-4292-3 ต่อ 5517, 5520