ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : หมัน


PT_Mhan1 PT_Mhan2