กรกฎาคม 2560


 

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/1238 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แผนการใช้ยางพาราในการดำเนินโครงการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/1216 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอให้รวบรวมข้อมูลครัวเรือนบ้านพักในสถานที่ราชการ และสถานที่ที่มีจุดบริการให้แก่ประชาชนของหน่วยงานรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/1146 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/1108 ลงวันที่13 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำำปปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/1104 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 4 ฉบับ  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/1107 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายจากระดับกรม ลงสู่ระดับสำนัก/กลุ่ม ลงสู่ส่วนฝ่าย และลงสู่ระดับบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560