มิถุนายน 2559


หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๐๘๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการส่งใบสำคัญคู่จ่ายไตรมาสที่ ๑-๒ เบิกจ่าย original_click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๐๘๒ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ ฉบับ original_click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๙๘๙ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง การติดตามรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”  original_click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๙๖๐ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดข้อตกลงการมอบหมายงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  original_click

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๙๓๒ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ ฉบับ  original_click