มกราคม ๒๕๖๗


หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๔๓ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง การกำหนดข้อตกลงการมอบหมายงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๓๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลควบคุมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่วิกฤต

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๓๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานลักษณะสำคัญองค์การ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๒๕ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง สำรวจรายชื่อผู้สมัครได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติ รักษ์ป่า รักแผ่นดิน สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ประจำปี ๒๕๖๗

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๒๔ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๙๒ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งกรมป่าไม้

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๖๕ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง มาตรการหลักป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๕๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ