การติดตามผลการดำเนินการตามแผนงานเพาะชำกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพลางก่อน)


ตรวจพื้นที่ที่ขอจัดตั้งสถานีเพาะชำกล้าไม้ท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานเพาะชำกล้าไม้ของศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖