ธันวาคม ๒๕๖๖


หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๙๙๙๑ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ ให้แก่ประชาชน

หนังสือสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๒๐๓๙ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ ให้แก่ประชาชน

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๘๒๗ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแผนรองรับการเเปลี่ยนแปลง โครงการสร้างอายุข้าราชการของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๗๘๒ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม และประชาสัมพันธ์แบบสอบถามสำหรับประชาชนผู้รับบริการหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๗๘๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๓ ฉบับ

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๙๓๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอให้เร่งรัดการายงานผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – พ.ศ. ๒๕๖๖

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๗๔๔ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง บันทึกช่วยจำการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖