กันยายน ๒๕๖๖


หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๓๑๗ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ (ประเภททั่วไป/วิชาการ) วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖