กรกฎาคม ๒๕๖๕


หนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๔/ว ๑๖๑๒ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง กำหนดวันในการรับหนังสือเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/ว ๑๖๒๙ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้ (ร่าง) แผนสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ระยะที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖/๒๕๗๐

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๔.๓๓/ว ๑๑๕๗๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ตราสัญลักษณ์ “เครือข่ายป่าชุมชน กรมป่าไม้”

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๔๐๐๒ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๒๒

หนังสือสำนักบริหารกลาง ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๑.๔/ว ๔๐๒๑ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดสรรทุนตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๔๐๒๗ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน ๒ เรื่อง

หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๘.๕/ว ๑๒๐๑๓ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอส่งคู่มือปฏิบัติงาน โครงการความร่วมมือการฟื้นฟูระบบนิเวศ ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับกรมป่าไม้

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๕/ว ๔๐๙๙ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๕

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๑/ว ๔๑๔๔ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ

หนังสือสำนักบริหารกลาง ที่ ทส ๑๖๐๑.๓/ว ๔๑๕๖ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ