มกราคม ๒๕๖๔


หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/90 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 เรื่อง บันทึกช่วยจำการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2563 https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2021/02/Scan-บันทึกช่วยจำครั้งที่-5-2563.pdf

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/91 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 เรื่อง การมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติผู้บริหารและผู้อำนวยการระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล่้อม https://www.forest.go.th/nursery/wp-content/uploads/sites/72/2021/02/Scan-การมอบนโยบายฯ.pdf