กันยายน ๒๕๖๑


หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/1775 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 เรื่อง การรายงานผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/17490 ลงวันที่ 25 กันยายน 2561 เรื่อง การรายงานผลการแจกจ่ายกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/1678 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เรื่อง คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีของกรมป่าไม้  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/1603 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการทั่วไป กรมป่าไม้ ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)  

หนังสือส่วนเพาะชำกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/1604 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม 2561