กรกฎาคม ๒๕๖๔


หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๑๔๔ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

หนังสือ esri Thailand ที่ TUC_อท.0195/64 เรื่อง ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการระบบภูมิสารสนเทศ TUC : Thai GIS User Conference ครั้งที่ 25 ประจำปี 2564

หนังสือสำนักบริหารกลาง ศูนย์บริการประชาชน ที่ ทส ๑๖๐๑.๘/ว ๓๔๓๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

หนังสือกรมป่าไม้ สำนักแผนงานและสารสนเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๖.๒๒/๑๑๕๓๐ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการสำรวจการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแผนปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔

หนังสือสำนักบริหารกลาง ส่วนฝึกอบรม ที่ ทส ๑๖๐๐.๔/ว ๓๔๓๙ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการด้านบริหารงานภาครัฐโครงการ eGovemment Forum 2021

หนังสือกรมป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๔.๓๓/ว ๑๑๐๙๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรป่า่ไม้ของเครือข่ายป่าชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”

หนังสือกรมป่าไม้ กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้ ที่ ทส ๑๖๐๐.๗/ว ๑๑๔๓๙ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ และขอให้ติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัญใจสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม

หนังสือกรมป่าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๐๘.๔/๑๑๕๖๕ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการรวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น กิจกรรมผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี เพื่อรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ (๑๔ KB)

หนังสือสำนักบริหารกลาง ส่วนฝึกอบรม ที่ ทส 1601.4/ว 3254 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1608.4/1011 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอให้รายงานข้อมูลการจ้างงาน โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน เพื่อกระตุ้นเสณาฐกิจชุมชน

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/1008 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง 9 อัตรา ในสังกัดกรมป่าไม้

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/1007 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโสในสังกัดกรมป่าไม้

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/1004 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การกำหนดข้อตกลงการมอบหมายงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564

หนังสือส่วนผลิตกล้าไม้ ที่ ทส 1608.4/994 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ

หนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส 1606.22/ว 1418 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการลอบประทุษร้ายประชาชน ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการรอบประทุษร้ายประชาชน สภาผู้แทยราษฎร

หนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส 1606.22/ว 1419 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2563 และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนังสือกรมป่าไม้ สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1611.1/10729 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ทุนสำหรับจัดทำโครงการ : สถานเอกอัคราชฑูตสาธารณรับประชาชนจีนประจำประเทศไทย

หนังสือกรมป่าไม้ สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ ทส 1611.1/10736 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของ National Academy of Forestry and Grassland Administration (NAFGA) สาธารณรัฐประชาชนจีน

หนังสือสำนักบริหารกลาง ส่วนฝึกอบรม ด่วนที่สุด ที่ ทส 1601.4/ว 3131 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12

หนังสือสำนักแผนงานและสารสนเทศ ที่ ทส 1606.22/ว 1426 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 2/2564

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *