แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ

แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 (ปม.1-2)
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2565 (ปม.1-2)
ประจำเดือน สิงหาคม 2563
 • การอนุมัติแผนปฏิบัติงานแผนและค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปม.1-2) โครงการพลิกฟื้นผืนป่า สืบสาน รักษา ต่อยอด สูการพัฒนาที่ยั่งยืน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (แผนปฏิบัติการเร่งด่วน)
 • ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
 • ขอโอนเงินงบประมาณการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
 • ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงินงบประมาณ แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทลสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ
 • ขอแจ้งวงเงินโอนจัดสรรเงินหน่วยงานเบิกจ่ายส่วนภูมิภาคกลับมายังหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลางเพื่อนำกลับมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.....
 • ขอแจ้งวงเงินที่ต้องนำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ....และข้อให้ยืนยัน งบรายจ่ายประจำที่ต้องนำมาจัดทำร่างพระราชบัญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ...
 • อนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 (เบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนกัน) แผนงานตามโครงการที่กรมชลประทานได้รับอนุญาตเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
 • ประจำเดือน เมษายน 2563
 • ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมบำรุงป่า
 • การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2563 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดงานป่าไม้ครั้งที่ 2
 • การจัดทำข้อมูลในการดำเนินงานตามแผนการจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ กิจกรรมหลักปรับปรุง เครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 • ทส1621.1/ว1202 ลว.13เม.ย.63 ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปม.2)
 • ทส1621.1/ว1202 ลว.13เม.ย.63 ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปม.2)
 • ประจำเดือน มีนาคม 2563
  ประจำเดือน มีนาคม 2563
 • การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดงานป่าไม้ ครั้งที่ 2
 • ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กิจกรรมบำรุงป่า
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1206/2563 เรื่อง แต้งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกรจัดซื่อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำศูนย์ป่าไม้และหน่วยงานภาคสนาม ในสังกัดศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1175/2563 เรื่องอนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 933/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจติดตามและประเมินผลงานตามแผนงานป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 929/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ คทช. อำเภอ หน่วยป้องกันป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 794/2563 เรื่องให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 784/2563 เรื่อง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 785/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี 2563
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 783/2563 เรื่อง อนุญาติให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้าง
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 836/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ และบ้านพักเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันราักษาป่า
 • คำสั่งกรมป่าไม้ที่ 857/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างหอถังน้ำ สูง 9.00 เมตร
 • ทส1621.1/ว 758 ลว.11มี.ค.63 ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ทส 1621.1/ว 759 ลว.11มี.ค.63 ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน
 • ทส1621.1/ว 760 ลว.11มี.ค.63 ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ทส1621.1/ว 762 ลว.11มี.ค.63 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ทส1621.1/ว 771 ลว.11มี.ค.63 ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
 • ทส1621.1/ว 823 ลว.16มี.ค.63 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปม.1-2) กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขีย
 • ทส1621.1/ว824 ลว.16มี.ค.63 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปม.1-2) กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์
 • ทส1621.1/ว825 ลว.16มี.ค.63 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปม.1-2) กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกกล้าไม้ขนาดใหญ่
 • ทส1621.1/ว825 ลว.16มี.ค.63 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ปม.1-2) กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกกล้าไม้ขนาดใหญ่
 • ทส1621.1/ว 826 ลว.16มี.ค.63 ขอส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในภารกิจของส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
 • ทส1621.1/ว 835 ลว.17มี.ค.63 ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมเสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า
 • ทส1621.1/ว 836 ลว.17มี0ค063 ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
  ทส1621.1/ว 837 ลว.17มี.ค.63 ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • ทส1621.1/ว 838 ลว.17มี.ค.63 ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • ทส1621.1/ว 839 ลว.17มี.ค.63 ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • ทส1621.1/ว 840 ลว.17มี.ค.63 ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ
 • ทส1621.1/ว 843 ลว.17มี.ค.63 ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2
 • ทส1621.1/ว 844 ลว.17มี.ค.63 ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • ทส1621.1/ว 855 ลว.18มี.ค.63 ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • ทส1621.1/ว 856 ลว.18มี.ค.63 ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้โตเร็ว
 • ทส1621.1/ว 857 ลว.18มี.ค.63 ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
 • ทส1621.1/ว 858 ลว.18มี.ค.63 ขอปก้ไขแผนภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • ทส1621.1/ว 860 ลว.18มี.ค.63 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ
 • ทส1621.1/ว 861 ลว.18มี.ค.63 ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • ทส1621.1/ว 871 ลว.18มี.ค.63 การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ
 • ทส1621.1/ว 940 ลว.24มี.ค.63 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัมนาคุรภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • ทส1621.1/ว 951 ลว.25มี.ค.63 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • ทส1621.1/ว965 ลว.25มี.ค.63 ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • ทส1621.1/ว 976 ลว.25มี.ค.63 ขอส่งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมอำนวยการงานแผนงานและสารสนเทศ (ส่วนกลาง) สำหรับเป็นค่าสาธารณูปโภคของหน่วยปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค
 • ทส1621.1/ว1000 ลว.27มี.ค.63 การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้ ครั้งที่ 1
 • ทส1621.1/ว1027 ลว.31มี.ค.63 ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (ปม.1-2) โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ประจำเดือน มกราคม 2563
  ประเดือน มกราคม 2563
 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน (ปม.1-2) เรื่อง รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (แบบง.241)
 • ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงินนอกงบประมาณ (เงินบริจาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปม.1-2) กิจกรรมบำรุงรักษาป่าที่ 2-6
 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน (ปม.1-2) กิจกรรมโครงการเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม
 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน (ปม.1-2) กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครื่อข่ายเกษตรอาชีพปลูกสวนป่า
 • แผนปฏิบัติและแผนการใช่จ่ายเงิน (ปม.1-2) กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เพื่อเศรษฐกิจ
 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน (ปม.1-2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เพื่อเศรษฐกิจ ส่งคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ไปพลางก่อน
 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม
 • ขอส่งสำเนาอนุมัติขอเปลี่ยนชื่อพื้นที่ปฏิบัติและหน่วยการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 3 กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายบูรณาการและกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด
 • แนวปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
 • ประจำเดือน ธันวาคม 2562
  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

  ประจำเดือน ตุลาคม 2562

  ประจำเดือน กันยายน 2562

  ประจำเดือน สิงหาคม 2562

  ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

  ประจำเดือนมิถุนายน 2562

  ประจำเดือนเมษายน 2562

  ประจำเดือน มีนาคม 2562

  • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.1-2) กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว อ่านเพิ่มเติม…
  • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบกระทบสิง่แวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

  • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมบำรุงป่าปีที่ 2-6 อ่านเพิ่มเติม…
  • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงินงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.2) อ่านเพิ่มเติม…
  • ขอแก้ไขแผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปม.2) กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และกิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อจัดเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ อ่านเพิ่มเติม…
  • ขอแก้ไขแผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปม.2) กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้พะยูงและไม้มีค่าในสกุลเพื่อการอนุรักษ์ อ่านเพิ่มเติม…
  • แผนปฏิบัติงานแลพแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2562 (เบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน) แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน มกราคม 2562

  • ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (แบบสรุป ปม.1/1-ปม.1/2 และแบบสรุป ปม.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาการป่าไม้ กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครื่อข่ายแบบบูรณาการ อ่านเพิ่มเติม…
  • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ สจป.ที่ 8 (นครราชสีมา) อ่านเพิ่มเติม…
  • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั้งยืน) อ่านเพิ่มเติม…
  • สำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานยุทธศาตร์จัดระบบอนุรักษ์ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ อ่านเพิ่มเติม…
  • สำนักจัดการป่าชุมชนขอสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช่เงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม…
  • ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  อ่านเพิ่มเติม… 405
  • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์ สจป.8 (นครราชสีมา) อ่านเพิ่มเติม…
  • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสวนป่าภาครัฐ จำนวน 4 กิจกรรม อ่านเพิ่มเติม…
  • แผนปฏิบัติงานและการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา อ่านเพิ่มเติม…
  • แผนปฏิบัติงานและการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ อ่านเพิ่มเติม…
  • แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ จังหวัดชัยภูมิ กิจกรรมส่งเสริมป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านเพิ่มเติม…
  • แผนปฏิบัติงานและการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ศูนย์ป่าไม้จังหวัดนครราชสีมา อ่านเพิ่มเติม…
  • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน กิจกรรมหลักฟื้นฟูและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมส่งเสริมป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านเพิ่มเติม…

  ประจำเดือน ธันวาคม 2561

  • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปม.1-2) กิจกรรมหลักบริหารจัดการและพัฒนางานวิจัย (กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย) อ่านเพิ่มเติม…
  • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.1-2) กิจกรรมเพาะกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทำกล้าไม้ขนาดใหญ่ อ่านเพิ่มเติม…
  • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.1-2) กิจกรรมเพาะกล้าไม้พยูงและไม้มีค่าเพื่อการอนุรักษ์ อ่านเพิ่มเติม…
  • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.1-2) กิจกรรมส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้สู่ประชารัฐ อ่านเพิ่มเติม…
  • การจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรมมเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม…
  • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.1-2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 อ่านเพิ่มเติม…
  • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.1-2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมและการพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติม…
  • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.1-2) กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครื่อข่ายเกษตรกรอาชีพปลูกสวนป่า อ่านเพิ่มเติม…
  • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.1-2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกยางพาราและพื้นที่เกษตตรกรรม อ่านเพิ่มเติม…
  • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.1-2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้โตเร็ว อ่านเพิ่มเติม…
  • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปม.1-2) กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม อ่านเพิ่มเติม…
  • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปม.1-2) อ่านเพิ่มเติม…
  • แผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน จำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (แบบสรุป ปม.1/1-ปมใ.1/2 และสรุปแบบ ปม.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในสังกัด 9 จินกรรม อ่านเพิ่มเติม…