ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม/ข่าวสารสำนัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

* ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2563previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมสำนัก


ข่าวสารสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
  • เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) จำนวน 5 รายการ
  • ประกาศกรมป่าไม้ เรื่องการเผยแพร่ การจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 7 รายการ
  • ส่งข้อมูลการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนและบุคคลด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่น
  • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน (ปม.1-2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายบูรณาการและกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน พิทักษ์ป่า พัฒนาชาติ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชุด
  • แนวปฏิบัติงานและแผนการใช่จ่ายเงิน (ปม.1-2) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
  • ขอเชิญประชุมหัวหน้าหน่วยงานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ครั้งที่ 1/2563
  • ประกาศกรมป่าไม้ คำสั่งที่ 1/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มิสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและข้อเขียน) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)