ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวป่านันทนาการน้ำตกวะภูแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2567
———————————————————————————————————————————-

– ประการศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขายทอดตลาดของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2567
———————————————————————————————————————————–

-ประกาศ กรมป่าไม้ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลงวันที่ 18 มีนาคม 2567
———————————————————————————————————————————–

-ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื่อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2567
———————————————————————————————————————————–

-ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) เรื่อง ขายทอดตลาดของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว
ลงวันที่ วันที่ 6 มีนาคม 2567
———————————————————————————————————————————–

-ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) เรื่อง ขายทอดตลาดของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินแล้ว
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2567
————————————————————————————————————————————

"24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. นายสราวุธ อุเทนรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) เป็นประธานเปิดกิจกรรม "24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า”

ที่มา: ช่องYouTube สื่อวีดีทัศน์ ศูนย์อนามัยที่ 11 เพื่อสนับสนุน งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม นครราชสีธรรมราช

ที่มา: ช่องYouTube สํานักอนามัยผู้สูงอายุ Bureau of Elderly Health

ที่มา: ช่องYouTube Sriphat Medical Center, Chiang Mai

ประกวดราคาซื้อรถบบรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ประกาศกรมป่าไม้
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบบรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  1. ประกาศจัดซื้อรถบบรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
  2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ และกำหนดราคากลาง