รายงานการลาศึกษา อบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค Regional Workshop on Sustainable Teak Management ภายใต้โครงการ ITTO Teak Project in Mekong ระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2562 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รายงานการฝึกอบรม The AFoCO Regular Training Course on Sustainable Use of Biodiversity for Livelihood Improvement ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รายงานการศึกษาดูงานภายใต้หลักสูตร “ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ” ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2562ณ เขตบริหารพิเศษอ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน รายงาน … Read more

รายงานผลการลาศึกษา อบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Development Strategy of Timber Trade among the LMC Countries” ระหว่างวันที่ 12-18 กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สรุปผลการฝึกอบรมภายใต้โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม – 4 กันยายน 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น สรุปผลการศึกษาดูงาน ภายใต้หลักสูตร “การบริหารองค์กรภาครัฐในยุค 4.0” ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2561 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สรุปผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านป่าไม้ ครั้งที่ 21 (The 21th Meeting of ASEAN Senior Officials on Forestry) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง … Read more

en_USEnglish