รายงานการลาศึกษา อบรม ดูงาน ประชุม สัมมนา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค Regional Workshop on Sustainable Teak Management ภายใต้โครงการ ITTO Teak Project in Mekong ระหว่างวันที่ 24 – 26 กันยายน 2562 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รายงานการฝึกอบรม The AFoCO Regular Training Course on Sustainable Use of Biodiversity for Livelihood Improvement ระหว่างวันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รายงานการศึกษาดูงานภายใต้หลักสูตร “ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ” ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2562ณ เขตบริหารพิเศษอ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน รายงาน … Read more

thไทย