รมว.ทส.“วราวุธ” เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ ๕(The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry: MMRF5)

ในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC 2022 ในปีนี้ ผมได้ทำหน้าที่ประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ ๕ หรือ The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry หรือ MMRF5 ซึ่งประเทศไทย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่

ารประชุม MMRF5 เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ซึ่ง ๒๑ เขตเศรษฐกิจได้มาร่วมมือกัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือในการต่อสู้กับการลักลอบตัดไม้และการค้าไม้ที่ผิดกฎหมาย และที่สำคัญ คือการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน
โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งนี้ ภาคป่าไม้มีความสำคัญอย่างมากต่อการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ อันนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเอเปค รุ่นของเราและรุ่นต่อไป

วันที่ 10 พย. ท่านรองอธิบดีประลอง และผอ.สรป เข้าชี้แจงเรื่องขอความเห็นชอบจากครม.

1

วันที่ 10 พย. ท่านรองอธิบดีประลอง และผอ.สรป เข้าชี้แจงเรื่องขอความเห็นชอบจากครม.ในการดำเนินโครงการระดับภูมิภาค 3 โครงการ (ไทย,ฟิลิปปินส์,อินโดนีเซีย) (ไทย,มาเลเซีย) (ไทย,เวียดนาม) ภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านป่าไม้กับสาธารณรัฐเกาหลี (AFoCo) ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล