บทความ


รมว.ทส.“วราวุธ” เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ ๕(The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry: MMRF5)

ในโอกาสที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC 2022 ในปีนี้ ผมได้ทำหน้าที่ประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ ๕ หรือ The Fifth APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry หรือ MMRF5 ซึ่งประเทศไทย โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 10 พย. ท่านรองอธิบดีประลอง และผอ.สรป เข้าชี้แจงเรื่องขอความเห็นชอบจากครม.

วันที่ 10 พย. ท่านรองอธิบดีประลอง และผอ.สรป เข้าชี้แจงเรื่องขอความเห็นชอบจากครม.ในการดำเนินโครงการระดับภูมิภาค 3 โครงการ (ไทย,ฟิลิปปินส์,อินโดนีเซีย) (ไทย,มาเลเซีย) (ไทย,เวียดนาม) ภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านป่าไม้กับสาธารณรัฐเกาหลี (AFoCo) ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล